10000528   @didgah.tv5 
کسب و کار ونحوه اخذ مجوز طرحها(9)
 

به کار خود نظم دهید
توماس هوکسلی گفته است، " آن چه را که باید انجام دهید آن زمان که باید انجام شود بدان عمل کنید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید." تادیب نفس و نظم دادن به خودکلید موفقیت در این مرحله است. قدرت آرزوها و تمایلات شما را مجبور خواهد کرد که بهای موفقیت خود را بپردازید. آنچه را که دیگران دوست ندارند انجام دهند شما انجام دهید، کیلومترها به جلو بتازید و در جنگ تن به تن با خود به تنهایی بجنگید و برنده شوید.

راهنمای درخواست مجوز تاسیس واحد های صنعتی
بررسی و مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی
مراجعه به اداره كل صنایع استان مورد نظر برای دریافت پرسشنامه، به استثنای تولید انواع خودرو
تكمیل پرسشنامه توسط متقاضی و ارائه آن به اداره كل صنایع استان و در موارد تولیدی، خدماتی و چند منظوره خاص به اداره كل نظارت بر اجرای طرحها
بررسی پرسشنامه توسط اداره كل صنایع استان ذی ربط و در موارد استثنا توسط اداره كل نظارت بر اجرای طرحها
برآورد هزینه صدور جواز تاسیس و اعلام آن به متقاضی برای واریز به حساب شماره 310 خزانه به میزان نیم در هزار سرمایه ثابت تا سقف مبلغ یك میلیون ریال
صدور جواز تاسیس از طرف اداره كل صنایع استان و یا اداره كل نظارت بر اجرای طرحها
محل مراجعه:
استانها، ادارات كل صنایع استان - تهران، اداره كل نظارت بر اجرای طرحها ( در موارد خاص ) واقع در خیابان استاد نجات اللهی، چهار راه شهید كلانتری
راهنمای درخواست پروانه بهره برداری
شرایط درخواست كننده
آمادگی كامل ماشین الات خط تولید، تاسیسات، تجهیزات، ساختمان و نیروی انسانی برای بهره برداری
مدارك مورد نیاز
درخواست كتبی به پیوست تصویر مجوز تاسیس
ارائه موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی
پرداخت هزینه های قانونی صدور پروانه
محل مراجعه
استانها، اداره كل صنایع استان
تبصره: در موارد خاصی كه واحد كشوری باشد، باید درخواست از طریق استان مربوط و یا مستقیما توسط متقاضی به ادارات كل تخصصی وزارت صنایع در خیابان استاد نجات اللهی، چهارراه شهید كلانتری ارسال شود
راهنمای درخواست كارت شناسایی
شرایط درخواست كننده
داشتن مجوز از وزارت صنایع طبق دستورالعمل 1/4007 مصوب26/10/1364
مدارك مورد نیاز
ارائه درخواست كتبی
ارائه مدرك معتبر سابقه فعالیت تولیدی واحد قبل از تاریخ 30/06/1364
ارائه تعهد لازم مبنی بر رعایت كامل ضوابط و مقررات زیست محیطی
ارائه گواهی از اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی توسط واحدهای كه در رشته های غذایی و بهداشتی فعالیت دارند
محل مراجعه:
استانها، اداره كل صنایع استان - تهران، ادارات كل تخصصی ذی ربط وزارت صنایع

راهنمای درخواست مجوز تأسیس واحد صنعتی
مرحله اول
بررسی و مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی مورد نظر توسط سرمایه‏گذار به منظور انتخاب نوع فعالیت صنعتی و محل اجرای آن .
مرحله دوم
مراجعه به اداره كل صنایع استان مورد نظر برای دریافت پرسشنامه ،‌ به استثنای تولید انواع خودرو (شامل سواری ، وانت ، مینی‏بوس و اتوبوس ، كامیون ، دوچرخه و موتورسیكلت و ماشین‏آلات راه‏سازی) كه متقاضی می‏تواند پرسشنامه را از اداره كل صنایع استان دریافت دارد ولی برای بررسی و صدور مجوز ، متقاضی باید به اداره كل نظارت بر اجرای طرحهای صنعتی مراجعه كند .
مرحله سوم
تكمیل پرسشنامه توسط متقاضی و ارائه آن به اداره كل صنایع استان و در موارد خاص به اداره كل نظارت بر اجرای طرحها

مرحله چهارم
بررسی پرسشنامه توسط اداره كل صنایع استان ذیربط و در موارد استثنا توسط اداره كل نظارت بر اجرای طرحها

مرحله پنجم
برآورد هزینه صدور جواز تأسیس و اعلام آن به متقاضی برای واریز به حساب شماره 310 خزانه به میزان نیم در هزار سرمایه ثابت تا سقف مبلغ یك میلیون ریال
مرحله ششم
صدور جواز تأسیس از طرف اداره كل صنایع استان و یا اداره كل نظارت بر اجرای طرحها
محل مراجعه :
استانها: ادارات كل صنایع استان تهران: ‌اداره كل نظارت بر اجرای طرحها ( در موارد خاص) واقع در خیابان استاد نجات‏اللهی ، چهارراه شهید كلانتری
ضوابط صدور جواز تاسیس واحد های کشت و صنعت :
ماده 1- پروانه بهره برداری:
كلیه واحدهای صنعتی كه اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینكه دارای مجوز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده یا اینكه فاقد مجوز اولیه باشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.
تبصره 1: تولید آزمایشی به منزله ،نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید محصول و نیز تولید محصول در یك دوره مشخص بصورت انبوه می باشد.
تشخیص انجام تولید آزمایشی با سازمانهای صنایع و معادن استانهای مربوطه است.
تبصره 2:رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در شعاع 120 كیلومتری تهران یا شعاع 50 كیلومتری اصفهان ضروری می باشد.
روش كار:
1-1-پرسشنامه پروانه بهره برداری (طبق فرم شماره یك) توسط متقاضی تكمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استانهای ذیربط مورد بررسی و از نظر تكمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.
2-1-ظرفیت سنجی برای تعیین حداكثر ظرفیت تولید بر اساس ماشین آلات منصوبه ،توسط كارشناس ذیربط ( طبق فرم شماره 2) برای سه شیفت كاری یعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100% برای كلیه صنایع در سال محاسبه می گردد.(تعویض پروانه های صادر شده قبلی جهت تغییر شیفت كاری بر این اساس بلامانع است.)در مواردی كه با توجه به ماهیت صنعت،نیاز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهای كاری می باشد.(نظیر كارخانه سیمان و شیشه) این میزان به شش هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100% افزایش می یابد.
در صورتی كه با توجه به وسعت و پیچیدگی خط تولید ،ظرفیت سنجی برای سازمان صنایع و معادن استان امكان پذیر نباشد.ارائه تائیدیه مبنیبر میزان ظرفیت تعیین شده از طرف مشاوران صنعتی ذیصلاح مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و یا از طریق تشكل صنعتی مربوط ( در صورت موجود بودن ) الزامی است.
3-1-در مورد واحدهایی كه دارای چند خط تولید جداگانه هستند،در صورتی كه تنها یك یا چند خط از كل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است.
تبصره 3: در مورد واحدهایی كه بخشی از ظرفیت كل آماده بهره برداری باشد.صدور پروانه بهره برداری برای بخش آماده بلامانع است.
4-1-كلیه محصولاتی كه جز فرایند خط تولید نبوده و به عنوان ماده اولیه یا خدمات خط تولید محسوب می شوند(مثلا قالبسازی در یك كارخانه تولید كفش) محصول جانبی تلقی و در پروانه بهره برداری یا ذكر ظرفیت و شیفت كاری مطابق بند (2-1) قید می گردد.
5-1-برای واحدهای تولید كننده خودرو آماده بودن حداقل خط زنگ و خط مونتاژ نهایی برای صدور پروانه بهره برداری الزامی است.
6-1-صدور پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است و برای صنایع غذایی و بهداشتی و داروئی با توجه به قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقتوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و برای صنایع داروئی و غذایی و دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشكی كشور – یا واحدهای استانی آنهانیز خواهد بود.(استعلام از سازمان محیط زیست با استفاده از فرم شماره 3)
7-1- هزینه صدور پروانه بهره برداری بر اساس تصویب نامه 18154 مورخ 3/4/1364 هیات وزیران به حساب شماره 310 خزانه واریز می گردد.(پیوست شماره 4)
8-1- پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات جمع آوری شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی ارائه می گردد.(فرم شماره 5و6)
9-1-واحدهای دارنده پروانه بهره برداری كه موفق به افزایش ظرفیت مندرج در پروانه خود شده اند و یا به تولید محصولات جدید اعم از اینكه با محصول قبلی همگن باشد و یا نباشد اقدام نموده اند پروانه بهره برداری جدید با رعایت بندهای (1-1) الی (8-1) صادر می گردد.
1-9-1-در پروانه بهره برداری جدید ظرفیت كل محصولات در زمان صدور درج می گردد و در ستون تغییرات افزایش / (كاهش) ظرفیت نسبت به آخرین پروانه خواهد آمد


مراحل صدور جواز تاسیس

مدارك مورد نیاز : یكبرگ تصویر شناسنامه برای متقاضیان حقیقی و برای متقاضیان حقوقی ، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ، مهر شركت و ترجیحاً اظهار نامه یا شركت نامه .
روش كار:صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی طراحی و مونتاژ
هدف : ایجاد هماهنگی های لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسریع در امور متقاضیان جهت سرمایه گذاری در احداث واحدهای صنعتی به استناد مصوبه هیات وزیران به شماره49454/ت 23269 هـ مورخ 3/11/79

شرایط كلی:
متقاضیان احداث واحدهای صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق تكمیل فرم جواز تاسیس اقدام به احداث واحد صنعتی نمایند .
فرم تكمیل شده جواز تاسیس پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استانها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق باضوابط آئین نامه و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی
رعایت محدودیت های منطقه ای مصوب مانند محدودیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع 120 كیلومتری تهران و شعاع 50 كیلومتری
رمزینه ( كد ) محصول تولیدی می بایست براساس طبقه بندی ( ISIC ) در جواز تاسیس درج شود
صدور جواز تاسیس به نام اشخاص حقوقی منوط به ارائه آگهی رسمی تاسیس شركت می باشد .
یك نسخه از جواز تاسیس صادره جهت اطلاع به دستگاهای دولتی ذیربط ، دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت كار و امور اجتماعی ، اداره كل نظارت بر امور داروئی و اداره كل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ( در مورد فعالیتهای صنعتی مرتبط با صنایع غدایی ، بهداشتی و آرایشی ارسال می شود.
مدت زمان انجام كار : برحسب نوع طرح متغیرمی باشد
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكمیل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنایع و معادن
2. ارسال به اداره برنامه ریزی ،توسعه صنعتی و معدنی جهت بررسی كارشناس مربوطه
3. بررسی درخواست توسط كارشناس و اقدام لازم
4. ارسال به دبیرخانه جهت تایپ
5. تایید كارشناس، تایید مسئول اداره برنامه ریزی ، توسعه صنعتی و امضاء مدیریت
6. صدور جواز تاسیس واحدهای طراحی ومونتاژ توسط سازمان صنایع ومعادن
مدارك موردنیاز:
1. كپی شناسنامه متقاضی
2. درمورد شركتها،اساسنامه شركت ، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شركت
3. تكمیل پرسشنامه جوازتاسیس توسط متقاضی
4. فرم جواز تاسیس

جواز فنی مهندسی در بخش صنعت ومعدن
هدف : سازماندهی ، نظارت بر ایجاد رشد و توسعه واحدهای فنی مهندسی در جهت بهره برداری از توانمندیهای آنها را در بخش صنعت و معدن
دامنه عملكرد:
استان
تعاریف : مجوزی است كه پس از بررسی های كارشناسی در صورت احراز شرایط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهای فنی مهندسی جهت متقاضیان از طرف سازمان صنایع و معادن استان صادرمی گردد .
شرایط كلی:
شرایط متقاضیان جواز واحد فنی مهندسی:
اشخاص حقیقی ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، متكبران ، صنعت گران با تجربه و ...) و حقوقی شركت ها ، واحدهای تولیدی ، اتحادیه ها ، سندیكاها ، تعاونی های ، تشكلهای صنعتی و ...) از طریق ارسال درخواست كتبی به همراه مدارك مورد نیاز كه در ذیل اشاره شده در یكی از زمینه های تخصصی اعلام شده (جدول شماره1- زمینه تخصصی واحدفنی و مهندسی ) می توانند جهت اخذ جواز فنی مهندسی اقدام نمایند.در صورت كامل بودن مدارك و تطبیق با شرایط و ضوابط مندرج دردستورالعمل ، جواز واحد فنی مهندسی صادر خواهد شد .
تبصره 1: شخصیت های حقوقی به یكی از اشكال زیرمی توانند متقاضی دریافت جواز واحد فنی مهندسی می باشند .

1- واحد فنی مهندسی به عنوان بخشی از یك واحد تولیدی با ساختار تشكیلاتی مصوب و تحت نظارت مستقیم مدیر عامل

2- مؤسسه یا شركت به صورت سرمایه گذاری ، همكاری مشترك با سایر مؤسسات و شركت های داخلی و خارجی ( كنسرسیوم ) بر اساس قوانین و مقررات جاری كشور .
تبصره 2:اعتبار جواز فنی مهندسی یكسال از تاریخ صدور می باشد .
تبصره 3:متقاضیان تاسیس واحد فنی مهندسی باید حداقل دارای مدرك كارشناسی در رشته های مرتبط از دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت مورد نظر باشند .
مدت زمان انجام كار : یك هفته
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكمیل فرم درخواست -تكمیل مدارك توسط متقاضی و ارائه به سازمان جهت بررسی
2. بررسی مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش وفنآوری سازمان
3. درصورتیكه مدارك ارائه شده با شرایط‌‌مندرج در دستورالعمل و شرایط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشدجواز تاسیس واحدفنی و مهندسی توسط سازمان صادر خواهد شد (درغیراین صورت مدارك برای رفع نواقص به متقاضی ارجاع داده می شود.)
4. صدور جواز فنی و مهندسی مدارك
موردنیاز:
1. فرم درخواست
2. تصویر مدرك تحصیلی متقاضی یا متقاضیان (در صورتیكه متقاضی شخصیت حقوقی باشد تصویر مدارك تحصیلی اعضای هیت مدیره لازم است.)
3. تصویر شناسنامه و تصویركارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
4. E-mail (نشانی پست الكترونیك )
5. نشانی كامل فرد متقاضی و یا محل دفتر كه در آگهی تاسیس شركت ثبت شده است (كد پستی 10 رقمی الزامی است )

درمورد متقاضیان حقوقی ارایه فتوكپی اساسنامه شركت ، اظهارنامه ثبت شركت وآگهی تاسیس شركت در روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات در شركت و روزنامه رسمی آن، تقاضانامه با سر برگ شركت الزامی است
زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی
ردیف زمینه تخصصی
1 سیستمهای مدیریت و بهبودكیفیت
2 مهندسی مواد و فرآیندهای تولید
3 صنایع غذایی و داروئی
4 صنایع شیمیایی و سلولزی
5 صنایع نساجی و چرم
6 صنایع كانی غیرفلزی ( سیمان ـ گچ ، آهك و …… )
7 صنایع زیست محیطی ،آب و فاضلاب و فیلتراسیون
8 صنایع كشاورزی
9 صنایع برق ، الكترونیك ،كنترل و اتوماسیون
10 صنایع فلزی ( بسته بندی ، فلزی ، مفتولی ، لوازم خانگی ، حرارتی و ….. )
11 صنایع شكل دادن فلزات ( ریخته گری ، آهنگری ، اكستروژن و ….. )
12 صنایع ماشین سازی و تجهیزات
13 صنایع ماشین ابزار
14 صنایع تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی
15 صنایع خودرو
16 صنایع دریایی
17 صنایع هوا و فضا
18 صنایع ماشین آلات و تجهیزات معدن
19 صنایع ماشین آلات و تجهیزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )
20 صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
21 صنایع نیروگاهی و تولید انرژی
22 صنعت نرم افزار
23 طراحی صنعتی
24 زمین شناسی و اكتشافات معدنی
25 استخراج و بهره برداری
26 فراوری مواد معدنی


پروانه پژوهش‌
هدف : بكارگیری استعدادها و امكانات علمی، صنعتی و معدنی در جهت نیل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهای صنایع و معادن كشور از طریق ایجاد و توسعه مراكز پژوهشی صنعتی و معدنی كاربردی.
دامنه عملكرد: استان
تعاریف :

پروانه پژوهش:
پروانه ای است كه پس از اخذ جواز تاسیس مركز پژوهشهای صنعتی ومعدنی و انجام سایر اقدامات لازم (طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوطه كه در زمان اخذ جواز تاسیس به متقاضی ارائه گردیده است) از سوی دارنده جواز تاسیس، توسط سازمان صنایع و معادن استانها صادر می گردد.
مدت زمان انجام كار : یك هفته
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكمیل فرم درخواست و ارسال آن به سازمان
2. تكمیل پرسشنامه وارایه آن همراه با مدارك موردنیاز به سازمان صنایع ومعادن
3. بررسی پرسشنامه ومدارك ضمیمه توسط كارشناسان اداره آموزش و فنآوری سازمان و انجام امتیاز بندی (در صورت عدم كسب امتیاز 180، ارسال پاسخ منفی با ذكر دلیل)
4. بازدیدكارشناسی از مركز پژوهش توسط اداره آموزش و فنآوری سازمان سازمان صنایع و معادن استان
5. طرح در شورای پژوهشهای صنعتی و معدنی به منظور تصویب پروانه پژوهش
6. صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنایع و معادن استان
مدارك مورد نباز:
1. فرم درخواست صدور پروانه پژوهشی با ذكر فعالیت پژوهشی موردنظر و گرایش ان
2. فرم پرسشنامه
3. یك برگ تصویر از اخرین مدرك تحصیلی ،یك برگ تصویر شناسنامه یك برگ تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه اقایان ) مربوط به اعضای هیات مدیره و یا همكاران مركز پژوهشی(مدارك تحصیلی می بایستی لیسانس و بالاتر و مرتبط با زمینه پژوهشی مورد نظر باشد.)
4. یك برگ تصویر اساسنامه شركت
5. یك برگ تصویر ثبت شركت درروزنامه رسمی
6. تصویر اگهی اخرین تغییرات درشركت در روزنامه رسمی
7. رزومه كاری هیات مدیره شركت و همكاران مركز پژوهشی
8. فرم درخواست تمایل به همكاری با مركز پژوهشی توسط همكاران مركز پژوهشی

جواز تاسیس مركز پژوهش های صنعتی و معدنی
هدف : به كارگیری استعدادها و امكانات علمی، صنعتی و معدنی در جهت نیل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهای صنایع و معادن كشور از طریق ایجاد و توسعه مراكز پژوهشی صنعتی و معدنی كاربردی.

دامنه عملكرد:
مركز پژوهشهای صنعتی و معدنی:
مركزی است كه انجام پژوهشهای فنی- مهندسی در زمینه صنایع و معادن و كاربرد آن رابرای واحدهای تولیدی هم در مراحل قبل و هم در حین تولید بعهده دارد این مركز می تواند دارای بخشهای پژوهش، طراحی آزمایشگاه و همچنین كارگاه پژوهشی باشد.
جواز تاسیس مركز پژوهشهای صنعتی و معدنی:
مجوزی است حاوی اطلاعات پایه ای از قبیل مشخصات نیروی انسانی، زمینه فعالیت پژوهشی و ... كه پس ازبررسی كارشناسی و دارا بودن شرایط لازم از سوی سازمان صنایع و معادن استان صادرخواهد شد.
مدت زمان انجام كار : یك هفته
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكمیل فرم درخواست به شماره و دریافت دستورالعمل مربوطه وارسال مدارك لازم به سازمان صنایع و معادن
2. بررسی مدارك توسط سازمان صنایع ومعادن
3. صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنایع و معادن استان
مدارك موردنیاز:
مدارك مورد نیاز برای اشخاص حقیقی :
1. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعالیت پژوهشی مورد نظر وگرایش ان
2. ارائه یك برگ تصویراخرین مدرك تحصیلی (متقاضی یا متقاضیان می بایستی دارای مدرك تحصیلی لیسانس به بالا بوده ومدرك تحصیلی انها مرتبط بازمینه پژوهشی مورد نظر باشد)
3. ارائه یك برگ تصویر شناسنامه
4. ارائه یك برگ تصویر پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه اقایان)
5. ارائه رزومه كاری و شغلی
مدارك مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :
1. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعالیت پژوهشی موردنظر و گرایش ان
2. ارائه یك تصویر از اخرین مدرك تحصیلی ،یك برگ تصویر شناسنامه یك برگ تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه اقایان ) مربوط به اعضای هیات مدیرهو همكاران مركز پژوهشی
3. ارائه یك برگ تصویراظهارنامه ثبت شركت
4. ارائه یك برگ تصویر ثبت شركت درروزنامه رسمی
5.ارائه اخرین اگهی تغییرات درروزنامه رسمی
6. ارائه رزومه كاری هیات مدیره شركت

پروانه فنی مهندسی در بخش صنعت و معدن
هدف: سازماندهی ، نظارت برایجاد رشد و توسعه واحدهای فنی مهندسی در جهت بهره برداری از توانمندیهای آنها در بخش صنعت و معدن
دامنه عملكرد:
تعاریف : پروانه واحد فنی مهندسی ـ مجوزی است كه پس از اخذ جواز فنی و مهندسی ، ثبت شركت ، ایجاد دفتر فنی مهندسی ، فراهم نمودن امكانات لازم و ارائه فعالیتهای مناسب و قابل قبول در زمینه تخصصی مربوطه و بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهای فنی مهندسی ، از طرف سازمان صنایع ومعادن استان صادر می گردد .

زمینه تخصصی ـ عبارتست از زمینه اصلی فعالیت واحدهای فنی مهندسی كه مطابق با جدول (پیوست 1) تعریف شده است .
شرایط متقاضیان پروانه فنی مهندسی :
كلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی كه دارای جواز واحد فنی مهندسی یا دارای مجوز از شورای انفورماتیك یا سازمان برنامه و بودجه هستند و حداقل یكسال از تاریخ صدور آن گذشته باشد و در زمان درخواست پروانه ، اعتبار آن منقضی نشده باشد ، می توانند نقاضای صدور پروانه فنی مهندسی نمایند .
شرایط كلی:
ـ دارابودن شرایط موجود در بند ضوابط صدور جواز فنی مهندسی
ـ كسب حداقل 300 امتیاز بر اساس جدول مرتبط با زمینه تخصصی
ـ ثبت رسمی مؤسسه یا شركت با موضوع مرتبط با زمینه تخصصی
ـ وجود حداقل یكنفر با مدرك كارشناسی و پنج سال سابقه كار در زمینه تخصصی مورد تقاضا كه از بین اعضاء اصلی
جواز واحد فنی مهندسی باشند .
ـ سابقه انجام حداقل یك پروژه مرتبط با زمینه تخصصی كه مراحل اجرایی خود را طی كرده باشد .
ـ دارابودن حداقل امكانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل دفتر كار مناسب ، لوازم دفتری ، آرشیو فنی ، كتابخانه ، تجهیزات نقشه كشی ، كامپیوتر و لوازم جانبی آن .
تبصره : واحد فنی مهندسی دارای پروانه فنی مهندسی بعد ازسه سال از طرف سازمان صنایع و معادن استان مورد ارزیابی و تعیین صلاحیت مجدد قرار می گیرد . در صورت احراز شرایط ، كسب امتیاز لازم و ارائه مدارك انجام فعالیتهای قابل قبول مهندسی ، پروانه آن تمدید می گردد و درغیر اینصورت باطل خواهد شد .
- دارندگان جواز تأسیس و پروانه فنی مهندسی باید اطلاعات و آمارهای مورد نیازسازمان صنایع و معادن یا وزارت صنایع و معادن و پرسشنامه های سالانه ارسال شده از سوی دفتر پژوهش و فناوری و آموزش را تكمیل نمایند.
مدت زمان انجام كار :یك هفته