10000528   @didgah.tv5 
زمین گرمتر از همیشه
تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که منطقه حاره ای زمین در حال گسترش است. این خبری بد و نگران کننده برای آینده زمین و ساکنان آن به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، به طور کلی مناطق حاره ای زمین به محدوده ای در حد فاصل خط استوا تا زاویه ۳۰ درجه ای از آن گفته می شود که خورشید تقریبا به صورت عمودی می تابد. مناطق زیرحاره ای زمین که آب و هوایی خشک دارند نیز در این محدوده وسیع دیده می شوند و دقیقا در همین کمربند آب و هوایی است که داغ ترین صحراهای جهان هم قرار دارند.

حالا محققان مطالعاتی انجام داده اند که نشان می دهد اتمسفر حاره ای زمین به تمامی جهت ها در حال گسترش است و این یعنی در آینده باید مناطق بیشتری از زمین را به عنوان مناطق حاره ای در نظر بگیریم.

تحقیقات نشان می دهد از سال ۱۹۷۹، کمربند حاره ای زمین در هر دو نیم کره به ازای هر ۱۰ سال از ۵۶ تا ۱۱۱ کیلومتر در حال افزایش بوده است.

بر پایه این تحقیقات، این روند افزایشی همچنان ادامه می یابد که عامل اصلی آن اقدامات انسانی است. افزایش حجم آلاینده های کربنی و گازهای گلخانه ای از جمله این موارد عنوان شده است. همزمان با این روند، اقیانوسها و اتمسفر پایینی زمین نیز گرم می شود.

این تحقیقات که در استرالیا انجام شده هشدار می دهد اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، محدوده زیرحاره ای خشک در این کشور فراتر از سیدنی رفته و تا بندر پرث استرالیا گسترش می یابد.