10000528   @didgah.tv5 
شعر 19 دی
به روز رسانی بخش شعر
عصر سه شنبه هر هفته
به جز ایام تعطیل
توجه:
لطفا در ابتدای هر پیام عنوان " بخش شعر" را قید نمایید و تا جای ممکن اشعاربا ذکر شاعر ارسال شوند. باتشکر

امیری. تهران:
ای لب تو قبله زنبورهای سومنات
خنده ات اعجاز شهناز است در کرد بیات
مطلع یک مثنوی هفت من زیبایی است
ابروانت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
من انار و حافظ آوردم تو هم چایی بریز
آی می چسبد شب یلدا:هل و چای و نبات
جنگل آشوب من ای آهوی کوهستان شعر
یک گوزن پیر را بیچاره کرده خنده هات
می دود/بو می کشد/شلیک/مرغی می پرد
گردنش شل می شود آرام می افتد به پات
گرده اش می سوزد و پلکش که سنگین می شود
می کشد آهی که : آهوجان جنگل به فدات
سروها قد می کشند از داغی خون گوزن
عشق قل قل می کند از چشمه ها و بعد/کات
پوستش را پالتو کرده زنی در نخجوان
شاخهایش دسته شمشیر مردی در هرات!
حامد عسکری

سیده آرمیتا28مازندران:
بیشه ای سوخته درقلب کویری ست؛منم
وندرآن بیشه ی آتش زده شیری ست؛ منم
ای فلک!خیره به روئین تنی ات چشم مدوز
راست درترکش رستم پرتیری ست منم
تاقفس هست مرا لذت آزادی نیست
هرکجادرهمه آفاق اسیری ست منم
زندگی سنگ عظیمی است ولی می شکند
که روان زیرپی اش جوی حقیری ست منم
درپی آب حیاتی؟ به خرابات برو
خسته از عمر؛درآن زاویه پیری ست منم
گرچه دوراست ولی زود عیان خواهدشد
آنچه کوه است درآن دامنه دیری ست منم!
حسین جنتی

فاطمه 21 تبریز:
چو شبروان سرآسیمه، گرد خانه مگرد
تو خود بهانه خویشی پی بهانه مگرد
تو نور دیده مایی به جای خویش در آی
چنین چو مردم بیگانه گرد خانه مگرد
تویی که خانه خدایی بیا و خود را باش
برون در منشین و بر آستانه مگرد
زمانه گشت و دگر بر مدار بی مهری ست
تو بر مدار دل از مهر و چون زمانه مگرد
چو تیر تیز گذشتی ز هفت پرده چشم
کنون که در بن جانی پی نشانه مگرد
به هوش باش که هر نقطه دام دایره ایست
تو در هوای رهایی دراین میانه مگرد
کمند مهر نکردی ز گیسوان بلند
دگر به گرد سر من چو تازیانه مگرد
تو شعر گم شده سایه ای، شناختمت
به سایه روشن مهتاب خامشانه مگرد
هوشنگ ابتهاج

دنیا 16 گیلان:
از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم
نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم
آوار پریشانی است رو سوی چه بگریزم؟
هنگامه حیرانی است خود را به که بسپاریم؟
تشویش هزار "آیا" وسواس هزار "اما"
کوریم و نمی بینیم ورنه همه بیماریم
دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته است
امروز که صف در صف،خشکیده و بی باریم
دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را
تیغیم و نمی بریم.ابریم و نمی باریم
ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب
گفتند که بیداریم گفتیم که بیداریم
من راه تو را بسته تو راه مرا بسته
امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم!
منزوی

هاجر_زاهدان:
به نیکی گرای و میازار کس
ره رستگاری همین است و بس!
فردوسی

ناصحی 29 دامغان:
جز من به جهان نبود کس درخور عشق
زان بر سرمن نهاد چرخ افسر عشق
یک بار به طبع خوش شدم چاکر عشق
دارم سر آنکه سر کنم در سر عشق
تحویل کنم نام خود از دفتر عشق
تا بازرهم من از بلا و سر عشق
نه بنگرم و نه بگذرم بر در عشق
عشق آفت دینست که دارد سر عشق
جز تیر بلا نبود در ترکش عشق
جز مسند عشق نیست در مفرش عشق
گویند که کرده ای دلت برده عشق
وین رنج تو هست از دل آورده عشق
گر بردارم ز پیش دل پرده عشق
بینند دلی به ناز پرورده عشق
سنایی

هستی. طالقان:
وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست
ناگهان-دریا! -تورا دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست
در دلم فریاد زد فرهـــاد و کوهستان شنید
هی صدا در کوه، هی “من عاشقت هستم" شکست
بعد تو آیینه های شعر، سنگم می زدند
دل به هر آیینه، هر آیینه ای بستم شکست
عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست
وقتی از چشم تو افتادم نمی دانم چه شد
پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست
نجمه زارع

***انتقاد، پیشنهاد و حمایت در رابطه با پیام نمای پنج:
پیامک به شماره : 30000162
تماس در تهران 162 و سایر شهرها 2781 - 021